Under våren 2017 kommer Telia att avveckla kopparnäten på Säffles landsbygd. Runt 700 abonnenter berörs och där kommer den fasta koppartråden att släckas för gott.

De kunder som så önskar kommer erbjudas trådlösa alternativ, men Säffle Fibernät lanserar nu ett erbjudande där de som inte tidigare anslutit sig till fibernätet får möjlighet att göra det till ett fast pris på 18 000 kr. Detta gäller om man tecknar sig för en anslutning senast 1 september 2016.

Erbjudandet gäller alla året-runt-boende hushåll (undantag kan förekomma vid omfattande utföranden) inom SäffleLandsbygdsnäts område, samt i föreningarna By, Långserud och Kila. Erbjudandet gäller inte boende inom Svanskogs fibernäts område.

Vill du haka på denna möjlighet att koppla upp dig så kontakta vår ordförande Torbjörn Axelsson på torbjorn.hagaborg@gmail.com.

Stationerna som stängs under första kvartalet nästa år är: Botilsäter, Björsebyholm, Eskilsäter, Gaperhult, Gatviken, Ingersbyn, Ingrirud, Kärrholmen, Kila, Karud, Kålsäter, Långserud, Lövenborg, Millesvik, Rudsbyn, Skäggebyn, Södra Ny, Torserud, Vickersrud, Värmlands Ödebyn och Ölserud. Här försvinner både telefoni och ev internet.

De som tidigare kopplat upp sig till fibernätet berörs naturligtvis inte.

Läs mer om detta i SäffleTidningen

SäffleTidningen besökte det första styrelsemötet för den nya föreningen och rapporterade det med en helsida i lördagens tidning.

I artikeln säger Torbjörn Axelsson så här.

– Det här med fusion är någonting nytt, och det finns ett stort intresse, konstaterar styrelsen. Fler knackar på dörren för att vara med.

 

Fiberföreningarna Gillberga, Huggenäs, Södra Näset, Stubbkärr-Bäckelid, Tveta och Södra Ny har gått samman med Säffle Landsbygdsnät (tidigare Bro fibernät). Fusionen godkändes den 29 december 2015.
De tidigare föreningarna har således upphört. Insatskapital, likvida medel och alla medlemmar har därmed gått upp i den namnändrade föreningen.
Styrelsen består av ledamöter från de tidigare och den ser ut som följer:
Ordförande: Torbjörn Axelsson
Ledamöter: Per Grangert, Margareta Hultkrantz, Mathias Häggkvist, Johnny Jakobsson, Tomas Jansson, Ingvar Olsson, Mats Olsson, Jörgen Paulander och John Vilhelmsson.

De sex föreningar som ska fusionera med Bro fibernät har nu haft sina två extrastämmor och på dessa beslutat att godkänna fusionen.

Samtidigt har mottagande förening Bro haft stämmor som antagit nya stadgar, en ny styrelser som är förstärkt med ledamöter från de andra föreningarna. Dessutom har en namnändring påbörjats.

Nu skickas anmälda handlingar om dessa beslut till Bolagsverket. Dessa handlingar har undertecknats av föreningarnas styrelser.

Jämsides med detta går föreningarna nu vidare med att bygga samman ekonomisk redovisning och medlemsregister.
När fusionen är slutligt verkställd i december månad kommer de tidigare sex föreningarna att upphöra. Den nybildade föreningen kommer ha ca 1340 medlemmar och blir därmed en av de största i sitt slag i landet.

Nu ska de första fusionsstämmorna genomföras i de sju föreningarna. Detta kommer ske i slutet av augusti/början av september och den uppföljande extrastämman hålls kort tid efteråt.

Kallelsen till stämmorna är likalydande för samtliga och de ser ut så här:

Kallelse till extra föreningsstämma

Alla medlemmar i XXX Fibernät ekonomisk förening kallas härmed till extra föreningsstämma.

Information: Under en längre tid har vi arbetat för att fusionera vår förening med flera av de andra landsbygdsfiberföreningarna i Säffle. De föreningar som ingår i fusionsplanen är följande, Bro , Gillberga , Huggenäs , Tveta, Stubbkärr-Bäckelid, Södra Ny och Södra Näsets fiberföreningar.

Förslaget är att göra en solidarisk fusion. Detta betyder att alla föreningar som går samman tar med sig sina tillgångar in i den nya föreningen. Den nya föreningen tar över framtida kostnader och intäkter med undantag för det arbetet som kvarstår i föreningarna med ledningsrätt mm.
Alla medlemmar i de ”gamla” föreningarna blir automatiskt medlemmar i den ”nya”.

Initialt kommer styrelsen i den nya föreningen bestå av en delegat från varje av de fusionerade föreningarna.

Denna stämma är den andra av 3 som behöver hållas för fusionen. Det är viktigt att du som medlem är delaktig och tar ställning samt deltar på stämmorna för beslut och information. Denna stämma tar beslut att genomföra fusionen.

Vi tror att fusionen kan vara genomförd i under hösten 2015. Efter det kommer vår förening att upphöra.

Mer information kommer att ges på stämman och kan laddas ner från vår hemsida www.fibernat.se

Dagordning för extra föreningsstämma 

  1. Stämmans öppnas
  2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
  3. Godkännande av röstlängd
  4. Val av 2 st justeringspersoner tillika rösträknare
  5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
  6. Fastställande av dagordning
  7. Information och frågestund om fusion
  8. Beslut: Vill föreningens medlemmar ingå en fusion med några av de andra fiberföreningarna i Säffle?
  9. Stämman avslutas

Den sista juni lämnades anmälan om fusion in till Bolagsverket. Sex föreningar (Gillberga, Huggenäs, Södra Ny, Stubbkärr-Bäckelid, Södra Näset, Bro och Tveta) kommer därmed att fusionera genom absorbtion med Bro som övertagande förening.

Föreningarnas medlemmar har på extrastämmor under våren fattat beslut om att gå vidare med fusionen och under september-oktober kommer de slutliga besluten fattas genom en eller två extrastämmor.

Kallelser till dessa kommer finnas både här och på http://www.fibernat.se

Frågor och svar kring fusionen finns här.

Under mars 2015 kommer fusionen av delar av Säffles fiberföreningar att starta.

Det kommer ske via extrastämmor i de ingående föreningarna där fusionsplanen ska presenteras och en auktoriserad revisor ska utses.

När fusionen är avslutad kommer de tidigare föreningarna att upphöra och den nya kommer få namnet Säfflelandsbygdsfiber ek. förening. Den kommer fungera som de tidigare, där medlemmarna är ägare, men där vi med en gemensam styrelse kan ha en effektiv och samordnad administration.

Följ dokument och process på denna sida, samt på www.fibernat.se