29 september 2007: Fiber ger bredband till alla

SäffleTidningen:

Den närmaste tiden kommer det att hända mycket i frågan om utbyggnad av bredband inom kommunen. Det handlar i hög grad om samarbete där kommunen är en part, men där olika föreningar under bildande kommer att ha en mycket central roll.

Det som man har som mål är utbyggnad av ett stamnät från vilket man sedan kommer att kunna ansluta områdesnät. Och nu talar man om fibernät.
– Genom ett fibernät öppnar vi för dagens och framtidens tjänster inom TV, telefoni och internet, säger kommunalrådet Daniel Bäckström.
Han understryker att tillgång till snabb datauppkoppling blir en allt viktigare faktor för utveckling av både boende och företagande.
– Vi har redan tidigare medverkat till utbyggnad av bredband, men går nu vidare med en plan för ett höghastighetsnät som ska nå alla i kommunen.

Områdesföreningar

Vid sidan av kommunens engagemang har Säffle Fibergrupp bildats. I denna ingår bland annat alla byalag och utvecklingsgrupper, LRF och Företagarna. Ordförande är Erik Strömberg.
– Det kommer att bildas ekonomiska områdesföreningar runt om i Säffle kommun, sannolikt församlingsvis. Resultatet skall bli ett höghastighetsnät byggt i egen regi, vilket kostnadsmässigt är klart fördelaktigare än andra alternativ.
Projekteringar har redan gjorts på Värmlandsnäs, i Kila, Långserud och Gillberga. Fler är att vänta. Jobbet görs i nära samarbete med Säffle kommun, dess tjänstemän och förtroendevalda.
– Utbyggnaden är tänkt att ske i nära samarbete med markägare, ortsbefolkning och lokala entreprenörer och naturligtvis också med en del ideellt arbete för att hålla kostnaderna nere.

Inte dyrare än idag

Självklart är det stora kostnader kopplade till den planerade utbyggnaden av ett fibernät.
– Men målet är att det inte skall bli dyrare för de anslutna är de avgifter som de betalar i dag för motsvarande tjänster, säger Erik Strömberg. Skillnaden är att man får tillgång till ett höghastighetsnät för såväl TV, telefoni och internet.
Fördelarna med ett fiberoptiskt nät är många. Tekniken är beprövad och kapaciteten mycket hög. Därigenom överträffas det som kan levereras i dagens telenät eller via trådlösa system.
Planerna är realistiska, säger Erik Strömberg och hänvisar till den breda uppslutning som redan har kunnat noteras runt om i kommunen.
– Vi har bestämt oss att satsa på en framtidssäker fiberteknik och vi är övertygade om att det är en förutsättning för att vara attraktiv för familjer, som vill kombinera ett jobb med Sverige eller världen som marknad – med ett liv i en attraktiv miljö. Vi ser också att allt fler företag blir beroende av en hög överföringshastighet för att kunna utveckla sin verksamhet.

Billigast i egen regi

Redan nu pågår arbetet med att dra fiber från By kyrka till Ölserud. Det sker genom samförläggning av fiber samtidigt med att Vattenfall lägger nya elkablar på Värmlandsnäs.
– Man skulle kunna tro, att detta är det optimala sättet att begränsa kostnaderna, men det har visat sig att det faktiskt blir dyrare än att göra utbyggnaden i egen regi, säger Säffle kommuns IT-chef Sabine Zimmerl-Berg. Vi ser därför de planer som håller på att tas fram och de områdesföreningar som bildas som oerhört intressanta för det fortsatta arbetet.

Bredbandsstrategi

En bredbandsstrategi kommer under hösten och vintern antas med det högt ställda målet att kommuninnevånare och företag i Säffle kommun skall ha tillgång till ett höghastighetsnät med en kapacitet av minst 100 Mb/s. Nätet ska vara ett så kallat öppet nät och tillhandahålla konkurrensutsatta bredbandstjänster. Höghastighetsnät med bredbandstjänster planeras till samtliga senast 2011.
De projekt som omfattar områdesnäten är helt fristående från Säffle kommun som organisation.
– Det framkom en önskan om ett förtydligande från Säffle kommun i bredbandsfrågan kring hur kommunen fortsatt tänkte agera i frågan och vilka insatser kommunen tänkt sig. Det har lett till ett beslut om att påskynda arbetet med en bredbandstrategi och att fokusera på landsbygden i detta skede. Säffle kommun anser att höghastighetsnät för tätorten är en lika viktig fråga, men den kräver ytterligare förarbete och ställningstagande innan den kan tillföras bredbandstrategin.
Bredbandsstrategin är just nu ute på remiss. Svaren skall vara inlämnade nu i dagarna.

AV: S-E DAHLSTRÖM

http://nwt.se/saffle/article29174.ece

Leave a comment