Frågor och svar om nya föreningen

Sju fiberföreningar fusionerats till en förening den 29 december 2015. Här följer en bakgrund till beslutet och hur det kommer fungera framöver.

Vilka föreningar ingår i fusionen?
Bro Fibernät Ekonomisk förening
Gillberga Fiber Ekonomisk förening
Huggenäs Fiber Ekonomisk förening
Södra Ny Fiber ekonomisk förening
S:a Näsets Fibernät Ekonomisk förening
Tvetas Fibernät Ekonomisk förening
Bäckelid Stubbkärr fibernät Ekonomisk förening (Grums kommun)

Varför gjordes en fusion?
Vi har lämnat uppbyggnadsfasen och behovet av det lokala engagemanget har minskat. Genom att gå samman kan vi rationalisera administrationen.

Hur genomfördes den?
Vi kallar det för en solidarisk fusion där alla föreningar går in med de tillgångar och de medlemmar de har. Utifrån det gemensamma egna kapitalet kommer en ny medlemsinsats att fastställas. Ingen betalar in extra andelskapital och ingen kommer heller få något tillbaka i samband med denna process.

Flertalet av de ingående föreningarna godkände fusionstankarna redan 2011. Under 2015 hölls ett flertal stämmor för att låta medlemmarna besluta om fusionen. Processen har också övervakats av en auktoriserad revisor på företaget Grant Thornton.
30 juni 2015 lämnades fusionsplanen in till Bolagsverket. Nästan exakt 6 månader senare var processen avslutad.
Sex föreningar hade då gått in i Bro Fibernät som under hösten bytte till det nya gemensamma namnet Säffle Landsbygdsnät.

Hur stor är den nya föreningen?
Den nya föreningen har cirka 1 500 anslutningar och blir därmed en av landets största fiberföreningar.

Förändras ägandet av nätet?
Sedan tidigare äger föreningarna 50% av nätet och det kommunala bolaget Säkom AB 50%. Varje förening har andel i föreningarnas hälft utifrån sin storlek.

Vid fusionen fördes alla medlemmar i de tidigare föreningarna automatiskt över till den nya föreningen och de andelar som varje förening hade, lades samman. Den nya föreningen äger cirka 28% av hela Säffle fibernät.

Varför ingår inte alla föreningarna i Säffle?
Av föreningarna i Säffle kommun har sex av 10 valt att ingå. Dessutom tillkommer en förening i Grums kommun. De övriga fyra har av olika skäl valt att inte ingå i arbetet.

Hur påverkas drift och underhåll av nätet?

Inte alls. Detta sköts i dag av Säffle Kommunikation som har samarbetsavtal med föreningarna. Detta förändras inte. Även framöver kommer intäkter och kostnader fördelas solidariskt över hela Säffle fibernät. Däremot har vi möjligheter att få en stabil medlems- och ekonomiadministration.

Vad händer med markavtalen?

De markavtal som respektive förening har med markägarna kommer tas över av den nya föreningen. Nu förbereds en process med att skapa en ledningsrätt för nätet.

Leave a comment